ประวัติและผลงานของบริษัท

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรไทย ที่มีประสบการณ์หลายด้านทางออกแบบและบริหารการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้การบริการในการออกแบบบริหารงานก่อสร้าง ศึกษาและสำรวจภูมิประเทศ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ศึกษาและออกแบบ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแก่เจ้าของโครงการ

บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในงานสาขาต่างๆ ทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ศึกษาและออกแบบรายละเอียดในสาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้งานโครงการทางด้านออกแบบ ศึกษาและสำรวจภูมิประเทศ เป็นต้น

ผู้บริหาร

คุณชำนาญ ชัยกล้าหาญ
กรรมการผู้จัดการ

คุณศุภสิทธิ์ โกศลศุภกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตงาน

งานอาคารสูง

งานแนวราบ

งานศูนย์การค้า

งานห้างสรรพสินค้า

งานโครงการพิเศษ

ติดต่อเรา

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด

55/118 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 021581230 แฟกซ์ : 021581226