บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรไทย ที่มีประสบการณ์หลายด้านทางออกแบบและบริหารการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้การบริการในการออกแบบบริหารงานก่อสร้าง ศึกษาและสำรวจภูมิประเทศ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ศึกษาและออกแบบ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแก่เจ้าของโครงการ

บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในงานสาขาต่างๆ ทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ศึกษาและออกแบบรายละเอียดในสาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้งานโครงการทางด้านออกแบบ ศึกษาและสำรวจภูมิประเทศ เป็นต้น

บริษัทฯ ประกอบด้วยทีมงาน บุคลากร ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการบริหารงานก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้างและออกแบบด้านวิศวกรรมทุกสาขา ตลอดจนมีประสบการณ์ในการออกแบบและบริหารโครงการจำนวนมากมาย มากกว่า 200 โครงการ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีความสามารถ ประสบการณ์ ผลงาน มีความพร้อมของทีมงานบุคลากร ดังได้กล่าวข้างต้น ซึ่งสามารถให้บริการแก่เจ้าของงาน ลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เป็นอย่างดี ซึ่งจัดแบ่งออกตามลักษณะการให้บริการได้ดังต่อไปนี้

  • งานสำรวจปริมาณการก่อสร้าง ( Quantity Surveyor )
  • งานบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง